Công tác H.S.E: Họp An toàn đầu giờ

06/03/2015Từ 内部新闻

Đối với mỗi nhà thầu chuyên nghiệp ngoài việc thi công công trình đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ thì công tác an toàn lao động luôn được đặt lên hàng đầu.

Công ty HICON đã triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo công tác an toàn lao động, sức khỏe và môi trường tại các công trình công ty đang thi công như: tập thể dục buổi sáng, họp phổ biến và nhắc nhở công tác AT-VSLĐ trên công trình…

Sau đây là một số hình ảnh họp đầu giờ phổ biến an toàn lao động tại một số công trình:

                                                                                                                                                               Nhóm tin tức nội bộ thực hiện