ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUÝ I NĂM 2019 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HICON

02/05/2019Từ 特色新闻

Ngày 25/04/2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư HICON tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Quý I năm 2019 tại trụ sở Văn phòng công ty, với sự tham dự và uỷ quyền tham dự của các Cổ đông đại diện sở hữu cho 5.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I năm 2019 và đặt mục tiêu mới cho hệ thống HICON trong Quý II.

Đại hội đồng cổ đông kỳ vọng HĐQT cùng với Ban Tổng giám đốc mới của công ty sẽ có những giải pháp phát triển thị trường mạnh mẽ, chính sách Marketing hiệu quả, đặc biệt là chính sách quản trị nguồn lực phù hợp để đạt được những định hướng đề ra, đảm bảo Công ty phát triển bền vững, hài hòa quyền lợi doanh nghiệp – cổ đông – người lao động.